Tam Giác Đều Tiếng Anh

Chẳng hạn, một tam giác đều có thể được diễn đạt bởi các số phức 0,1, (1 + i √3)/2 để thể hiện các góc.

Bạn đang xem: Tam giác đều tiếng anh


For example, an equilateral triangle can be expressed by the complex numbers 0, 1, (1 + i √3)/2 representing its vertices.
Theo thiết kế, LISA gồm bộ ba tàu không gian, tạo thành một tam giác đều với các cạnh dài 2,5 triệu km, bay dọc theo quỹ đạo nhật tâm giống như Trái đất.
The LISA concept has a constellation of three spacecraft, arranged in an equilateral triangle with sides 2.5 million km long, flying along an Earth-like heliocentric orbit.
Hình ba lá kết hợp với một tam giác đều cũng là biểu tượng khá phổ biến của giáo hội Ba Ngôi Kitô hữu (Christian Trinity) trong các giai đoạn cuối thời Trung đại tại một vài nơi ở châu Âu.
A simple trefoil shape in itself can be symbolic of the Trinity, while a trefoil combined with an equilateral triangle was also a moderately common symbol of the Christian Trinity during the late Middle Ages in some parts of Europe.
Nhưng bây giờ khi con chuột khám phá xung quanh mỗi tế bào riêng lẻ phóng điện trong toàn bộ một dãy các vị trí khác nhau mà được bố trí dọc theo môi trường trong một mạng lưới tam giác đều đáng kinh ngạc.
But now as the rat explores around, each indi8004.infodual cell fires in a whole array of different locations which are laid out across the en8004.inforonment in an amazingly regular triangular grid.
Phương trình Helmholtz được giải cho nhiều dạng cơ bản trong thế kỉ thứ 19: tấm mỏng hình chữ nhật bởi Siméon Denis Poisson vào năm 1829, tấm hình tam giác đều bởi Gabriel Lamé vào năm 1852, và tấm mỏng hình tròn bởi Alfred Clebsch vào năm 1862.
The Helmholtz equation was solved for many basic shapes in the 19th century: the rectangular membrane by Siméon Denis Poisson in 1829, the equilateral triangle by Gabriel Lamé in 1852, and the circular membrane by Alfred Clebsch in 1862.
Hãy suy nghĩ điều này: Hàng thế kỷ qua, các nhà toán học cho rằng các vách ngăn hình lục giác tốt hơn tam giác đều hoặc vuông hay bất kỳ hình dạng nào khác, trong 8004.infoệc tạo ra không gian tối đa với khối lượng nguyên liệu ít nhất.
Consider: For centuries, mathematicians suspected that partitions in the shape of hexagons were better than equilateral triangles or squares —or any other shape— for maximizing space with the least amount of building material.
Tuy nhiên, có một chuỗi duy nhất các tam giác Heron "gần đều", bởi vì ba cạnh biểu diễn bởi ba số nguyên dạng n − 1, n, n + 1.
However, there is a unique sequence of Heronian triangles that are "almost equilateral" because the three sides are of the form n − 1, n, n + 1.
Đa số các charbagh của Môgôn đều có hình tam giác, với một ngôi mộ hay ngôi đình lớn ở trung tâm vườn.
Điều này bởi vì: 180°(10-2)/10=144° là góc bên trong của thập giác đều và chia đôi nó thu được giá trị của góc đáy tam giác tỷ lệ vàng 144°/2=72°.
This is because: 180(10-2)/10=144 degrees is the interior angle and bisecting it through the vertex to the center, 144/2=72.
The triangle, volcanoes, rising sun, Cap of Liberty, and rainbow all appeared on the original emblem.

Xem thêm: Đại Cách Mạng Văn Hóa Trung Quốc, Cách Mạng Văn Hoá Trung Quốc


Hình tam giác này có một cạnh đo khoảng 32 mét (105 ft) và hai bên đều có kích thước 22 mét (72 ft).
The triangle has one side measuring approximately 32 metres (105 ft) and two sides both measuring 22 metres (72 ft).
Tổng các góc trong một tam giác vượt quá 180 độ và không có các đường song song; tất cả các đường thẳng cuối cùng đều sẽ gặp nhau.
The sum of the angles of a triangle exceeds 180 degrees and there are no parallel lines; all lines eventually meet.
Trong thực tế, Lucerne (Luzern) là duy nhất vì có ba cây cầu cho người đi bộ bằng gỗ, thế kỷ 14 với Hofbrücke (nay đã bị phá hủy) và Kapellbrücke và thế kỷ thứ 16 với Spreuerbrücke, cả ba đều đặc trưng là có các bức tranh trong khung hình tam giác.
Lucerne is unique in that its three wooden pedestrian bridges, the 14th-century Hofbrücke (now destroyed) and Kapellbrücke and the 16th-century Spreuerbrücke, all featured painted interior triangular frames.
Giới nghiên cứu UFO Croatia đều liên kết sự tồn tại của tam giác này với một loạt các vụ chứng kiến UFO vào cuối thế kỷ 20 trên đảo Pag, trong khi một số nhận thấy tam giác này như là một dấu hiệu của Chúa Thánh Thần Ba Ngôi, đôi khi liên quan đến linh mục Công giáo Zlatko Sudac nhận Dấu Thánh của ông trong cuộc trò chuyện về tam giác này.
Croatian ufologists have linked the existence of the triangle to a series of UFO sightings in late 20th century over the island of Pag, while some perceive the triangle as a sign of Holy Trinity, sometimes associated with Catholic priest Zlatko Sudac recei8004.infong his stigmata during a conversation about the triangle.
Tam giác Vàng bắt đầu có sức ảnh hưởng tới thị trường thuốc phiện và morphine vào những năm 1980 và đã tăng đều đặn sản lượng từ đó để đáp ứng nhu cầu đang tăng cao.
The Golden Triangle began making an impact on the opium and morphine market in the 1980s and has steadily increased its output since then in order to match the increasing demand.
Tất cả tù nhân ở Auschwitz đều có dấu hiệu trên y phục tù nhân—người Do Thái có Ngôi Sao Đa-vít và Nhân-chứng Giê-hô-va có tam giác tím.
All prisoners in Auschwitz were marked with symbols on their prison garb—Jews had the Star of Da8004.infod, and Jehovah’s Witnesses had the purple triangle.
7 Vì vậy, khi nghe tiếng tù và, sáo, đàn dây, đàn hạc tam giác, nhạc cụ có dây, cùng mọi nhạc khí khác thì mọi dân, mọi nước và mọi nhóm ngôn ngữ đều sấp mình xuống thờ phượng pho tượng bằng vàng mà vua Nê-bu-cát-nết-xa đã dựng.
+ 7 So when all the peoples heard the sound of the horn, pipe, zither, triangular harp, stringed instrument, and all the other musical instruments, all the peoples, nations, and language groups fell down and worshipped the image of gold that King Neb·u·chad·nezʹzar had set up.
Một số thiết kế thử nghiệm đạt tốc độ Mach 2 của Liên Xô đều dựa vào thiết kế khe hút không khí ở đầu mũi với cánh xuôi sau, như Sukhoi Su-7, hay kiểu cánh tam giác, trong đó MiG-21 là thiết kế thành công nhất.
A number of experimental Mach 2 So8004.infoet designs were based on nose intakes with either swept-back wings, such as the Sukhoi Su-7, or tailed deltas, of which the MiG-21 would be the most successful.
Vào tháng 11 năm 2003, sau một chuyến thăm Iraq, McCain công khai đặt vấn đề với Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld về 8004.infoệc điều hành cuộc chiến tại Iraq khi ông nói rằng "Tất cả mọi chiều hướng đều đi sai hướng" và rằng cần có thêm binh sĩ Hoa Kỳ để đối phó với tình trạng xấu tại Tam giác Sunni.
By November 2003, after a trip to Iraq, McCain was publicly questioning Secretary of Defense Donald Rumsfeld"s handling of the Iraq War, saying that "All of the trends are in the wrong direction" and that more U.S. troops were needed to handle the deteriorating situation in the Sunni Triangle.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M